балау

  • 21графикалау — зат. лингв. Белгілі бір жазу әріптерімен ұлт тілінің дыбыстарын таңбалау. Мысалы, біздің осы күнгі г р а ф и к а л а у ы м ы з ғ а орай 12 бөлімнен тұратын бұл шығарманың 1 бөлімі түгелімен дерлік өткен үлгілерден алынған тармақтар (Р. Сыздықова …

    Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

  • 22затбелгі — … Буып түюге, таңбалауға з а т б е л г і жапсыруға және оларды дұрыс түсіруге қойылатын талаптар бар (Техникалық регламентін бекіту туралы қаулы) …

    Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

  • 23сүйріктеу — сын. Сәл ғана сүйрік; жіңішкелеу, түзулеу. Бет терісі талыс, бірақ құбалау; саусақтары салалы, бірақ жіңішкелеу, с ү й р і к т е у (Ж.Қорғасбек, Жынды қайың, 267) …

    Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі